coronavirüsgümrükkodları.jpg

COVİD-19 NEDENİYLE GÜMRÜK MEVZUATI DÜZENLEMELERİ

8 Haziran 2020 0Genel

Alıntıdır.

Sezai KAYA, Gümrük Müşaviri, Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi
Sezen KAYA, Gümrük Müşaviri
28.04.2020

Son Güncelleme : 05.06.2020

Bu yazımızda Covid19 salgını nedeniyle gümrük mevzuatında yapılan değişiklikler kronolojik olarak ele alınmıştır. Yeni düzenlemeler oldukça eklemeler yapılacaktır.

05 Haziran 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 03/06/2020 tarihli 54723049 sayılı “Uzlaşma Görüşmeleri” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği’nin 18/1 sayılı maddesine göre yükümlünün uzlaşma talebinin, dilekçenin ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü uzlaşma komisyonu kayıtlarına girdiği tarihten itibaren azami 45 gün içinde sonuçlandırılması” hükmü ikinci bir talimata kadar uygulanmamakta, uzlaşma erteleme talepleri anılan Yönetmeliğin 17/2’nci maddesi dikkate alınmaksızın olumlu karşılanmaktaydı.

Gümrükler Genel Müdürlüğü 54723049 sayılı yazı ile; söz konusu talimat yazısını 04.06.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırdığını bildirmiştir.

04 Haziran 2020

İran ve Irak’a açılan gümrük kapılarının uluslararası yük taşımacılığına yeniden açıldığı bildirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar PEKCAN yaptığı açıklamada; Bir süredir kapalı olan başta Habur ve Gürbulak olmak üzere İran ve Irak’a açılan gümrük kapıları uluslararası yÜMRÜK MEVZUATI ük taşımacılığına yeniden açıldığını ve Bu kapsamda ticaretin aksamaması için devreye alınmış olan “Temassız Ticaret” uygulamasına da son verileceğini bildirilmiştir.

03 Haziran 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 02/06/2020 tarihli 54657156 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri-Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 sebebiyle YYS sahibi firmaların 19/03/2020 tarihinde durdurulan aşağıda yer alan başvuru süreçlerine ilişkin süreleri 30/06/2020 tarihinden itibaren işlemeye devam edecektir.

 • Şirket birleşmesi veya devri olması halinde buna ilişkin bildirim süreleri,
 • YYS başvurularına ilişkin revize çalışma süreleri,
 • Müfettiş yerinde inceleme sürecine ilişkin süreler,
 • Adres, vergi numarası, ticaret sicil ilişkin bildirim süreleri,
 • Tesis eklenmesinin bildirimine ilişkin süreler,
 • Götürü teminat işlemlerine ilişkin süreler,
 • Yıllık Faaliyet Raporunun yazım süresi olan 3 aylık süre,
 • YYS kapsamı yetki ve izinlere ilişkin ön inceleme süreleri,

14 Mayıs 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 14/05/2020 tarihli 54382960 sayılı “7226 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun- Uzlaşma” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 sürecinde yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, 7226 sayılı Kanun değişikliği ile 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuş, söz konusu süre bilahare 15.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştı.

Gümrük Kanunu’nun 244’üncü maddesinde belirtilen uzlaşma başvuru sürelerinin de yukarıda belirtilen 7226 sayılı düzenleme kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü 54382960 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Uzlaşma başvuru süresinin; bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin olması sebebiyle,7226 sayılı düzenleme kapsamında değerlendirilmesi (durdurulması) gerektiği ifade edilmiştir.

13 Mayıs 2020

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından 12/05/2020 tarihli 54349337 sayılı “Menşe ve Dolaşım Belgeleri İbraz Durumu” konulu yazı yayımlanmıştır.

Yazıda; Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 15/04/2020 tarihli 53889533 sayılı Menşe ve dolaşım belgeleri konulu dağıtımlı yazı ile ilgili tereddütler oluştuğu bildirilmiş ve açıklık getirilmiştir.

Covid-19 salgını sebebiyle ihracatçı ülkelerden düzenlenemeyen belgelerin ‘ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler’ olarak kabul edilmesi gerektiğine özellikle vurgu yapılmış ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) beyannamede “S” ibaresinin seçilmesi ile ayrıca bir taahhütnamenin aranmaması ifade edilirken, belge numarası, belgenin bir örneği ya da fotokopisinin eklenmesi şeklinde herhangi bir işlem yapılmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.

13 Mayıs 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 12/05/2020 tarihli 54338667 sayılı “Bez (Dokuma/Örme Kumaştan Mamul) Maske İhracatı” konulu yazı yayımlanmıştır.

04.03.2020 tarihli 2020/4 sayılı Tebliğ ile; “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ve “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamındaki maske, tulum, önlük, gözlük ve eldiven tanımlı ürünlerin ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştı.

Ön izin uygulamasına ilişkin düzenlemenin tıbbi/cerrahi ve koruyucu maskeleri içerdiği, bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskelerin ilgili Tebliğ kapsamının dışında kalan bir giyim eşyası mahiyetinde olduğu, yüksek yurt dışı talebe sahip olan üründeki ihracat potansiyelinin de değerlendirilmesine ihtiyaç bulunduğu,

Bu itibarla, 2020/4 sayılı Tebliğ kapsamında olmayan “bez(dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatının”, adı geçen Kurum’un ön izni aranmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

09 Mayıs 2020

2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 15/06/2012 tarihli 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da değişiklik yapılmıştır.

09/05/2020 tarihli 31122 sayılı Resmi Gazete ile 2501 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımlanmış “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karara” Geçici Madde 14 eklenmiştir.

Yapılan düzenleme ile 11/03/2020 tarihinden önce düzenlenen ve süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde 1 yıla kadar ek süre verilebilecektir.

08 Mayıs 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 08/05/2020 tarihli 54269080 sayılı “Belge Geçerlilik ve İbraz Süreleri” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını sebebiyle eşyanın ihracında düzenlenmekle birlikte ithalatçılarımız tarafından temin edilemeyen ve gümrük idarelerine sunulamayan Türkiye ile AB arasındaki tercihli rejim kapsamında düzenlenen A.tr Dolaşım Belgelerinin, Türkiye ile STA bulunan ve GTS kapsamında tek taraflı taviz tanınan ülkelerden düzenlenen menşe ispat belgelerinin geçerlilik süreleri herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuştur.

Söz konusu tarihler arasında geçen süre, belgelerin geçerlilik süresi hesabında dikkate alınmayacak ve anılan süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edeceği bildirilmiştir.

08 Mayıs 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 08/05/2020 tarihli 54265840 sayılı “Pandemi Tedbirleri- Yıllık Faaliyet Raporları” konulu yazı yayımlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporlarının düzenlenmesi ile ilgili olarak sürelerin durup durmadığına dair tereddütler üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından konuya açıklık getirilmiştir. Yazıya göre;

19.03.2020 tarihi itibariyle halihazırda üç aylık inceleme süresi başlamış olan firmaların, bu inceleme süresinin 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulduğu,

19.03.2020 tarihi itibariyle üç aylık dönem içinde bulunmayan, 19.03.2020 tarihinden sonra üç aylık inceleme sürecine giren ve girecek firmalar için ise bu süre 19.03.2020 tarihinde yayımlanan yazı kapsamındaki önlemlerin kaldırılmasına kadar işlemeye başlamayacağı bildirilmiştir.

07 Mayıs 2020

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 30.04.2020 tarihli 1259572 sayılı “Orjinal Sertifika Değişikliğine Dair Talimat” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle, hayvansal ürünlerin ithalat aşamasında sunulması gerekli olan “Orijinal Veteriner Sağlık Sertifikasının” elektronik ortamda sunularak işlemlerin tesis edilmesine dair ilgili Tebliğ’de bir düzenleme yapılmıştı.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 1259572 yazı uyarınca: veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ülkeye girişinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sunulacağına dair ilgili idarelere taahhütname verilmesi ve bu şekilde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Yazı ekinde söz konusu taahhütnamenin bir örneği yer almaktadır.

07 Mayıs 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 05/05/2020 tarihli 54212348 sayılı “MEDOS-Islak İmza” konulu yazı yayımlanmıştır.

Yazıya göre; 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle elektronik ortamda düzenlenen A.tr Dolaşım Belgeleri ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna gümrük memurunun ıslak imza atma uygulamasına son verilmesine karşılık, uygulamada AB dışında kalan STA larımızla olan ticarette sorunlar yaşandığı bildirilmiştir.

Buna göre; AB’ye gerçekleştirilecek ihracatlarda ıslak imza uygulanmamasına ancak AB dışında kalan STA ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kısmının ikinci bir emre kadar ıslak imza ile imzalanmasına karar verilmiştir.

05 Mayıs 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından 30/04/2020 tarihli 54135513 sayılı “Koruyucu Önlük, Maske Vs Eşyanın Kumanya Olarak Tesliminde Ön İzin Belgesi Hakkında” konulu yazı yayımlanmıştır.

04.03.2020 tarihli düzenleme ile “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ve “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamındaki maske, tulum, önlük, gözlük ve eldiven tanımlı ürünlerin ihracatı Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

Öte yandan, “Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri” 2013/28 sayılı Genelge ile düzenlenmekte ve bu kapsamda yapılan teslimler ihracat hükmündedir.

Ancak, Sağlık Bakanlığının yazısı uyarınca; deniz/hava taşıtında tüketilmek üzere teslim edilen ve kumanya olarak tabir edilen eşyanın 2013/28 sayılı Genelge kapsamı işlemler ile sınırlı olmak kaydıyla gemi başına;

 • “tek kullanımlık maske 500 adet”,
 • “lateks eldiven 500 adet”,
 • “koruyucu gözlük 50 adet”,
 • “tek kullanımlık tulum 50 adet”,
 • “normal iş eldiveni 500 adet”
 • “kaynak eldiveni 500 adet”

Olmak üzere teslimlerinin ihracat ön izninden muaf tutulduğu belirtilmiştir.

02 Mayıs 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/9) yayımlanmıştır.

02/05/2020 tarihli 31115 sayılı Resmi Gazete ile 18/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de ihracı kayda bağlanan mallardan bazıları bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.

18/03/2020 tarihli Resmi Gazete ile eklenen aşağıdaki ürünler listeden çıkartıldı.

35- Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]

36- Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)

37- Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)

38- Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)

18/03/2020 tarihli Resmi Gazete ile eklenen aşağıdaki ürünün ihracı hala kayda bağlı mallara ilişkin tebliğde yer almaktadır.

39- Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)

02 Mayıs 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/8) yayımlanmıştır.

02/05/2020 tarihli 31115 sayılı Resmi Gazete ile 26/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve ihracı ön izne bağlanan eşyalar ön izin listesinden çıkartıldı. Buna göre;

“Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamındaki “Ventilatör – ecmo – oksijen konsantratörü – flow sensör – ekspirasyon valfi – oksijen sensörü – ventilatör devreleri – hasta devreleri (anestezi/ventilatör devresi) – kanül – entübasyon tüpleri ve yoğun bakım monitörleri” tanımlı ürünler İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesinden çıkartılmış olup, bu eşyaların ihracında ön izin gerekmemektedir.

30 Nisan 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/12)” yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını sebebiyle Tebliğe Olağanüstü Durum başlıklı Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Maddeye göre; ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle orijinal veteriner sağlık sertifikasının sevkiyat esnasında sunulamaması durumunda, 3 ay içerisinde ihracatçı ülke resmi otoritesi tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikasının renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemlerin yapılacağı bildirilmiştir.

30 Nisan 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “HAYVAN VE ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını sebebiyle Yönetmeliği Olağanüstü Durum başlıklı Geçici Madde eklenmiştir.

Geçici Maddeye göre; ihracatçı ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle orijinal veteriner giriş belgesi veya sertifikasının sevkiyat esnasında sunulamaması durumunda, 3 ay içerisinde ihracatçı ülke resmi otoritesi tarafından orijinal sertifika ya da belgenin renkli olarak taranmış nüshasının elektronik ortamda gönderilmesi halinde kontrole ilişkin diğer işlemlerin yapılacağı bildirilmiştir.

24 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 22/04/2020 tarihli 54016584 sayılı “Korona virüs Tedbirleri” konulu yazı yayımlanmıştır.

Gümrük Müşavirleri Dernekleri’nin 23/03/2020 tarihli yazı ile Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne salgın hastalık nedeniyle alınacak tedbirlere ilişkin talep ve önerilerini ilettikleri yazıda; risk kriterlerinin yeniden belirlenmesi, süre uzatımları, TSE – OKSB – Uzlaşma süreçleri, menşe belgelerinin kullanımına kadar birçok hususta talep ve öneri yer almaktadır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.04.2020 tarihli 54016584 sayılı cevap yazısında;

Yazı konusu hususların birçoğuna ilişkin bugüne kadar yapılan düzenlemelere atıfta bulunulmuş olup, uygun görülmeyen bazı taleplerin ise (OKSB – Tüm belge sahiplerinin mavi hattan yararlanması talebinden olduğu gibi) neden karşılanamadığına dair açıklamalar yapılmıştır.

Yazı uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin toplu bir cevap mahiyetinde olup, yazıda birçok konuya değinilmiştir.

22 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 21/04/2020 tarihli 54002636 sayılı “Medos- Islak İmza” konulu yazı yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan görüşmeler sonucunda;

MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.tr Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vizesi kutusuna gümrük memurlarının ıslak imza atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle son verilmiştir.

21 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 17/04/2020 tarihli 53931795 sayılı “Teminat Mektubu İşlemleri” konulu yazı yayımlanmıştır.

Gümrük idarelerinde temasın azaltılmasına yönelik olarak alınan önlemler kapsamında, yükümlülerce talep edilen teminat mektup işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yükümlülerin taleplerine konu e-teminat mektubunun/mektuplarının ETTN numarasının ilgili gümrük idarelerine iletilmesi ile gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda;

E-teminat mektup işlemlerine ilişkin taleplerinin firma dilekçelerinde e-teminat mektup bilgileri ile temsile ilişkin vekaletname, imza sirküleri örneklerine de yer verilmesi suretiyle ilgili gümrük idarelerine faks yoluyla ya da ilgili gümrük müdürlüklerinin KEP adreslerine iletilmesi halinde işleme alınabileceği, BİLGE sistemi üzerinden e-teminat mektuplarına ilişkin yapılan işlem bilgilerinin gerek ilgili bankalara gerekse ilgili saymanlıklarla sistem üzerinden aktarıldığından herhangi teyit işlemine bu kapsamda ihtiyaç duyulmadığı ifade edilmektedir.

Kağıt ortamda düzenlenen mektupların iadelerine ilişkin taleplerin de yine ilgili gümrük idarelerine belirtilen şekilde iletilmesinin mümkün olduğu, kağıt olarak düzenlenen ve ilgili saymanlıklarda muhafaza edilen teminat mektuplarının iadelerin uygunluğuna yönelik bildirimlerin temasa yer vermeyecek şekilde yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

17 Nisan 2020

16/04/2020 tarihli 7244 Kanun ile el konulan Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin ilgili kurumlara tahsis edilebilmesi için Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na Geçici 13. madde eklenmiştir.

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na 30/09/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere Geçici 13. madde eklenmiş, Covid-19 salgın hastalık ile mücadelede doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemelerin ilgili kurumlara tahsis edilebilmesine olanak sağlanmıştır.

30/9/2020 tarihine kadar Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgın hastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, test materyali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven, tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı, yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunların üretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerek bulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmaması halinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idare veya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hâkim veya kovuşturma evresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir.

Talep üzerine verilen kararlara karşı itiraz edilebilir.

Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanın soruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanın rayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonra kalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir.

17 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 16/04/2020 tarihli 53902395 sayılı “Ayniyat Tespiti- Korona virüs Kapsamı İşlemler” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgın hastalık sebebiyle gümrük idarelerinde temasın azaltılması amacıyla;

 • Geçici ithalat rejimi, Hariçte işleme rejimi ve Geçici ihracatta, ikinci bir talimata kadar eşyanın fiziki kontrolünü gerektiren zorunlu haller dışında sadece ayniyet tespiti maksadıyla eşyanın kırmızı hatta yönlendirilmemesi,
 • Ayniyat tespit işlemlerinin fatura bilgileri, fotoğraf, seri no vb. bilgi/belgeler dikkate alınarak gerçekleştirilmesi ve yapılan işlemlere ilişkin BİLGE sisteminde gerekli meşruhatın düşülmesi suretiyle gerçekleştirilmesini talimatlandırılmıştır.

17 Nisan 2020

COVID-19 Salgını Kapsamında Yük Teslim Talimat Formu (Ordino) İbrazlarının Elektronik Ortama Taşınması Hususunda UTİKAD Tavsiyeleri yayımlanmıştır.

Denizyolu ve Havayolu taşımacılığında yük tesliminde kullanılan yük teslim talimat formuna (Ordino) ilişkin süreçlerin temassız ve kağıtsız olarak yürütülmesi amacıyla UTİKAD tarafından bir dizi tavsiye yayımlanmıştır.

 •  Yük teslim talimat formu gönderimlerinin firmaların Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresleri üzerinden gerçekleştirilmesi.
 •  KEP adresi kullanamayacak kurumlar arasında yük teslim formunun iletilmesi için taraflar arasında oluşturulacak ikili e-posta teyit sistemi ile yük teslim talimat formlarının iletilmesinin ve kontrolünün sağlanması. Bu yöntemde taşıyıcı hat ve taşıma işleri organizatörü ile yükü teslim edecek terminal arasında daha önceden belirlenmiş iki e-posta adresi arasında formun iletilmesi, ikinci adım olarak ilgili kurumlar arasında belirlenmiş olan diğer iki e-posta adresi üzerinden de gönderilen yük teslim talimat formunun doğruluğunun teyit edilmesi öngörülmektedir.
 • Yük teslim talimat formunun taranmış kopyalarının e-posta ile liman terminal veya geçici depolama yeri yetkilisine iletilmesi, ardından kopya olarak iletilen yük teslim talimat formlarının toplanarak gün içerisinde belirli zamanlarda toplu olarak bu terminallere teslim edilmesi.
 • Tavsiye edilen yöntemlerin uygulanmasında, yük teslim talimat formu verilmeden önce eğer varsa orijinal konşimentonun gerekli cirolara havi olarak taşıyıcılara önceden iletilmiş olması, ayrıca taşıma sözleşmesinin sonlanmasıyla ilgili diğer gerekliliklerin ve ödeme işlemlerinin tamamlanmış olmasından sonra yük teslim talimat formlarının iletilmesi.

16 Nisan 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 15/04/2020 tarihli 53889533 sayılı “Menşe ve Dolaşım Belgeleri” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgınından dolayı A.tr Dolaşım Belgesi ve menşe belgelerinin yurtdışındaki ihracatçı firmalardan temin edilememekte, gümrük idarelerine ibraz edilemeyen bu belgelerden dolayı en yüksek gümrük vergisi oranları üzerinden teminat verilmek suretiyle ithalat yapılmasının firmalara ek yükler getirdiği gerekçesi ile yapılan talepler sonucunda;

Avrupa Birliği üye ülkelerden gerçekleştirilecek ithalat işlemleri ile Avrupa Birliği üye ülkeler haricinde kalan diğer Serbest Ticaret Anlaşması/Tercihli Ticaret Anlaşması ortağımız olan ülkelerden veya Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden faydalanan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalatlarda gümrük idarelerine ibraz edilmesi gereken ancak kağıt ortamdaki asıl nüshası ibraz edilemeyen A.tr dolaşım belgesi ve menşe ispat belgelerinin “ihracat yapılırken düzenlenememiş belgeler” olarak kabul edilmesi, tercihli tarife uygulanarak  buna ilişkin vergilerin tahakkuk ettirilmemesi ve teminat alınmaksızın işlem yapılarak söz konusu belgelerin sonradan ibraz edilmesi,

Bu ülkeler dışında kalan ülkelerden gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde de menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi gereken hallerde bu belgelerin sonradan ibraz edilmesi ve teminat alınmaması uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bu kapsamda,

 •  30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) asıl nüshaları ibraz edilemeyen A.tr dolaşım belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri için Bilge Sisteminde “S” Sonradan verilecek ibaresinin seçilmesi,
 •  Ayrıca bir taahhüt aranmaması,
 •  Söz konusu beyannameler için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili belgelerin getirilmesi şartı ile söz konusu ithalat işlemlerinde herhangi bir teminat alınmadan işlem tahsis edilmesi uygun bulunmuştur.

31/12/2020 tarihine kadar söz konusu belgelerin gümrük idaresine ibraz edilmemesi halinde; eksik alınan vergilerin ek tahakkuk kararı çıkarılarak faizi ile tahsil edilmesi şekilde işlem tahsis edilmesi gerekmektedir.

15 Nisan 2020

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından 15/04/2020 tarihli 53889966 sayılı “Menşe Belgeleri ve Sonradan Kontrolü” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgınından dolayı tercihli ticaret ortağımız ülkelerin talepleri ve Avrupa Komisyonundan alınan bildirime istinaden;

A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerinin tercihli ticaret ortağımız olan tüm ülkelerin idarelerince mücbir sebep nedeniyle sadece elektronik ortamda düzenlendiği, dolayısıyla onaylı asıl nüshalarının kağıt ortamında mevcut olmadığı hallerde gümrük idarelerine ibraz edilen nüshalarının, üzerlerinde doğruluklarının teyit edilebileceği internet adreslerinin mevcut olması ve bu şekilde teyitlerinin yapılması kaydıyla gümrük idarelerince kabul edilmesi uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bununla birlikte, Bölge Müdürlüklerince halihazırda yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olan sonradan kontrol taleplerine yurtdışı idareler tarafından verilecek yanıtlara ilişkin olarak ilgili mevzuatta öngörülen cevap verme süresine ilave olarak 6 aylık bir süre daha tanınacak (örneğin normal süre 10 ay ise ek olarak verilecek 6 aylık bir süreyle beraber toplam 16 ay olacak) şekilde işlem tesis edilmesi uygun bulunmuştur.

15 Nisan 2020

İhracat Destekleri Kapsamındaki Yurt Dışı Belgelerde Aranan Ticaret Müşavirliği Onayına İstisna Getirildiğine dair bilgilendirme yapılmıştır.

İTKİB tarafından yayımlanan 13/04/2020 tarihli 2020/4366 sıra no.lu bültende ihracat destekleri kapsamındaki yurt dışı belgelerde aranan Ticaret Müşavirliği onayına istisna getirildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda, firmaların mevzuatta belirtilen süreleri aşmamak koşuluyla 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) 2014/8 sayılı karar ile 2006/4, 2008/2 ve 2010/6 sayılı tebliğler kapsamında başvuru ve eksiklik tamamlamaları kapsamında iletecekleri belgelerde Ticaret Müşavirliği / Ataşeliği onayı aranmayacaktır.

14 Nisan 2020

İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları tarafından Askıya Alma/Kota Başvuru Sürelerinin Uzatıldığına dair yazı yayımlanmıştır.

Sanayici firmaların ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde askıya alma uygulaması yapılmaktadır.

AB Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından 01.01.2021 dönemi için Covid-19 sebebiyle virüsle mücadelede kullanılan nihai ürünlerin üretimi için hammadde veya ara mamul ithalatında askıya alma /kota başvurularının süresini uzatma kararı alınmıştır.

Bu kapsamda, 01.01.2021 dönemi için firmaların en geç 24.04.2020 tarihine kadar Ticaret Bakanlığına askıya alma / kota başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

Başvurulara ilişkin formlara “buradan” ulaşılabilmektedir.

14 Nisan 2020

Tek Kullanımlık Tıbbi Maske İthalatında Kayıt Belgesi Başvurularında ek bilgi/belge istenmeyeceğine dair yazı yayımlanmıştır.

2019/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında kayda alınmak suretiyle ithalatı gerçekleştirilen “6307.90.98.10.11 GTİP-Tek Kullanımlık Tıbbi Maskeler” için kayıt belgesi başvurusunda ek bilgi/belge talep edilebilmektedir.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birlikleri’nin duyurusuna göre, 6307.90.98.10.11 GTİP-Tek Kullanımlık Tıbbi Maske ithalatı, söz konusu ek bilgi/belge uygulaması kapsamından 25 Mart 2020 tarihi itibarıyla geçici olarak çıkarılmıştır.

14 Nisan 2020

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 14/04/2020 tarihli 1124022 sayılı “Limon İhracatında Ön İzin Belgesi Düzenlenmemesi” konulu yazı yayımlanmıştır.

07.04.2020 tarihindeki düzenleme ile; 0805.50.10.00.00 GTİP de sınıflandırılan “Taze Limon – Kurutulmuş Hariç” tanımlı eşyanın ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığının ön iznine bağlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının onayına istinaden;

İç piyasada arz güvenliğinin sağlanması, limon fiyatlarında yaşanan artışın önlenmesi amacıyla yeni ürün hasadına kadar limon ihracatının kısıtlanması uygun görülmüş olup, 0805.50.10.00.00 GTİP taze limon (kurutulmuş hariç) ihracatında 31/08/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar “İhracat Ön İzin Belgesi” düzenlenmemesi ve “İhracat Ön İzin Belgesi” olmayan hiçbir ihracat başvurusuna Bitki Sağlık Sertifikası/Sağlık Sertifikası düzenlenmemesi talimatlandırılmıştır.

13 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 09/04/2020 tarihli 53791178 sayılı “Tıbbi/Cerrahi Önlükler” konulu yazı yayımlanmıştır.

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen “tulum –koruyucu iş elbiseleri” ile “sıvı geçirmez önlük – kimyasallara karşı kullanılan koruyucu önlükler” tanımlı ürünlerin ihracatı 04.03.2020 tarihli 2020/4 sayılı Tebliğ ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

Söz konusu düzenlemede GTİP bazında bir veri yer almadığından ve ön izne tabi olacak malzemelerin kapsamı “ürün tanımı” üzerinden belirlendiğinden bazı tereddütler hasıl olmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 53791178 sayılı dağıtımlı yazısında;

6210.10.92.00.00 ve 6307.90.92.00.00 GTİP no ile yurtdışı edilmek istenen, tıbbi/cerrahi önlüklere ilişkin gümrük işlemlerinde de söz konusu düzenlemelerin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Söz konusu izinlere ilişkin bilgi edinilmesi amacıyla, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu internet sitesinden temin edilen “Sık Sorulan Sorular” dokümanına da yazı ekinde yer verilmektedir.

10 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 03/04/2020 tarihli 53670102 sayılı “Sürelerin Durması” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde de yayılması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 7226 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesi ile; muhtelif başvuru, itiraz, bildirim vb. süreler geçici olarak durdurulmuştur.

Gümrük Kanunu’nun hiç alınmayan ve eksik alınan vergilerin tebliğine ilişkin zamanaşımı hükümlerini düzenleyen 197/1 maddesi ile para cezalarının zamanaşımı hükümlerini düzenleyen 231/2’nci maddesinde belirtilen sürelerin 7226 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin sorular üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü 53670102 sayılı dağıtımlı yazı ile konuya açıklık getirmiştir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görüş yazısına atıf yapılan yazı ile; Gümrük Kanunu’nun 197/1 ve 231/2 maddelerinde belirtilen sürelerin 7226 sayılı Kanun Kapsamında değerlendirilemeyeceği ifade edilmektedir.

Mükellefin lehine olan bazı süreler 7226 sayılı Kanun kapsamında dururken, Gümrük Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen zamanaşımı sürelerinin, yine mükellefin lehine olacak şekilde işlemeye devam edecektir.

09 Nisan 2020

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 07/04/2020 tarihli 53728571 sayılı “Yardım ve Hibe Maksadıyla Gönderilecek Eşya” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ihracı ön izne veya kayda bağlanan malların Büyükelçilikler/Konsolosluklar gibi diplomatik birimler ile kamu kurum/kuruluş veya özel şirketler tarafından yardım/hibe veya yurtdışındaki şirket çalışanlarına gönderilmek istenmesi durumunda söz konusu eşyaların ilgili mevzuat düzenlemeleri kapsamı dışında bırakılarak ön izne ya da kayda bağlanmaksızın ihraç edilmesine yönelik taleplere istinaden İhracat Genel Müdürlüğü’nce aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerektiği talimatlandırılmıştır.

 • İhracı ön izne bağlı malların bedelsiz olarak ihraç edilmesi için Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön izninin alınması gerekmektedir.
 • Değeri FOB 1.000 ABD dolarının geçen ihracı kayda bağlı malların ihracatında ise; ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

– Etil alkol, kolonya, dezenfektan, hidrojen peroksit ihracatı için İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne

– Meltblown kumaş ihracatı için İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne

09 Nisan 2020

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Covıd-19 Salgını Sebebiyle İhracatında ve İthalatında Ön İzne Bağlanan Tıbbi Cihazlar İçin Ön İzin Başvuru Kılavuzu yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında; güvenli ürün erişilebilirliğinin temin edilmesi, tedavide kullanılan kritik ürünlerin stok ve tedarik yönetiminin etkin bir şekilde yapılması, sağlık hizmeti sunumunun aksamaması ve kamu sağlığının korunması amacıyla muhtelif mevzuat düzenlemeleri yapılmış ve bazı ürünlerin ihracatında ve ithalatında ön izin süreçleri başlatılmıştır.

Söz konusu ön izin başvuru süreçlerinin doğru bir şekilde yapılabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından bir kılavuz hazırlanmış olup, başvuruların bu kılavuza uygun olarak yapılması gerektiği bildirilmiştir.

07 Nisan 2020

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 03/04/2020 tarihli 34221550-101.99-3486 sayılı “Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesi” konulu yazı yayımlanmıştır.

Ticaret Bakanlığınca; Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan durum da göz önüne alınarak, Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgelerinin sadece MEDOS sistemi üzerinden düzenlenmesi ve onaylanması uygulamasına 8 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçileceği belirtilmiş olup, MEDOS üzerinden düzenlenen ve onaylanan Menşe Şahadetnamesi ve Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) nın üzerine kare kod ve doğrulama koduna yer verilecektir.

8 Nisan 2020 tarihinden itibaren Menşe Şahadetnamesini onaylamakla yetkili 252 Oda ve bu Odaların arasında yer almakla birlikte, Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) belgesini onaylamakla ayrıca yetkilendirilen Odaların elektronik ortamda onay işlemi tamamlanan ilgili belgelere ayrıca ıslak imza atma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

07 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (ihracat: 2020/7) yayımlanmıştır.

31/08/2020 tarihine kadar 0805.50.10.00.00 GTİP da yer alan Taze Limon (kurutulmuş hariç) ticari tanımlı eşyanın ihracatı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ön iznine bağlanmıştır.

02 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 01/04/2020 tarihli 53618064 sayılı “Korona virüs Tedbirleri-Onaylanmış Kişi Statü Belgelerinin Yenilenmesi” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında onaylanmış kişi statü belgelerinin yenilenmesi ile ilgili olarak alınan karara göre;

31/03/2020 tarihi itibariyle geçerli olan ve geçerlilik süresi 30/06/2020 tarihinden önce bitecek olan, statü belgelerine herhangi bir talebe gerek kalmaksızın 90 gün ilave süre tanınmıştır.

Söz konusu süre uzatımından yenileme başvurusu yapılmış ancak, incelemesi henüz sonuçlanmamış firmalar da yararlanabilecektir.

Süre uzatımları BİLGE sisteminde gerekli düzeltmelerin yapılması şeklinde otomatik olarak gerçekleşecektir.

02 Nisan 2020

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 31/03/2020 tarihli KDV-68/2020-1 sayılı “Mücbir Sebep Nedeniyle İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin İhracat Sürelerinin Uzatılması” konulu yazı yayımlanmıştır.

3065 sayılı Katma Değer Kanunu’nun 11/1-c maddesine göre, ihraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi, ihracatçılar tarafından ödenmemekte, mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilen bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmaktadır.

Söz konusu malların, ihracatçıya teslim tarihini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi halinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı Covid-19 salgını sebebiyle ihraç kayıtlı teslimlerde ortaya çıkabilecek durumları bertaraf edebilmek için ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin sürelerin uzatılmasına karar vermiştir. Karara göre;

 • İhracata ilişkin belirlenmiş olan üç aylık sürenin sonu 01/04/2020 ila 30/6/2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
 • Daha öncesinde ek süre alan veya ek süre başvuru dönemi içerisinde bulunan mükellefler de bu kapsamda değerlendirilecektir.

02 Nisan 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/19) yayımlanmıştır.

3822.00 ve 3002.15 tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılan ürünler, 2020/16 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında denetime tutulmaktadır.

Yayımlanan tebliğe göre; tebliğ kapsamında belirtilen tıbbi tanı kitlerinden insanlar için kullanılanlarında Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi veya Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde; gümrük idarelerince, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda düzenleyeceği uygunluk yazısı aranacaktır.

Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen firmalar için bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

2020/16 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yapılacak başvurular, söz konusu eşya için uygunluk yazısı alındıktan sonra yapılabilecektir.

01 Nisan 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 01/04/2020 tarihli 53621574 sayılı “Korona virüs Covid-19 Salgını Tedbirleri Kapsamında Geri Gelen Eşya” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını dolayısıyla uluslararası ticarette yaşanan sorunlar ve bunların sonucunda ihracatçı firmalar tarafından ihraç edilen eşyaların muhtelif sebeplerle geri gelmesi nedeniyle ihracatçı firmaların mağduriyetler yaşaması üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü yayımladığı yazıda;

Korona virüs sebebiyle ihraç edilen eşyaların geri gelmesi durumunda, “serbest dolaşıma girişe ilişkin hükümlere halel getirmeyecek şekilde” öncelikli olarak yapılması ve ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılması gereken yazışmaların bilahare tamamlanması yönünde talimatlandırılmıştır.

30 Mart 2020

Gümrük İdarelerine Gidilmeksizin Online Olarak Yapılabilecek İşlemler hakkında bilgi paylaşılmıştır.

Gümrükler Genel Müdürlüğü, salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında; mümkün olan hizmetlerin yükümlülerce gümrük idarelerine gidilmesine gerek kalmadan sunulmasının önem kazandığına vurgu yapmış,

Bu kapsamda; gümrük idarelerince sunulan hizmetlerden, e-devlet üzerinden veya Bakanlık web sayfası üzerinden ulaşılacak programlar vasıtasıyla verilmesinin mümkün olduğunu bildirmiştir.

Dahilde işleme izinlerinin verilmesinden, nihai kullanım izni başvurularına, ihracat işlemlerinden, bağlayıcı tarife bilgisi verilmesine kadar 21 farklı işlem online olarak yapılabilmektedir.

Online yapılabilecek işlemlere ilişkin listeye ulaşmak için buraya tıklayınız.

26 Mart 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/6) yayımlanmıştır.

İhracı yasak ve ön izne bağlı mallara ilişkin tebliğde değişlik yapılmış ve Covid-19 salgını ile mücadelede ülkemizin ihtiyaç duyabileceği;
– 9019.20.00.00.18 GTİP’li Ventilatör,
– 9018.90.84.00.19 GTİP’li Ecmo,
– 9019.20.00.00.18 GTİP’li Oksijen Konsantratörü, Ventilasyon Sarfları (9019.20, 90.26 GTİP’li Flow sensör, 84.81, 9019.20 GTİP’li Ekspirasyon valfi, 9027.10 GTİP’li Oksijen sensörü, 9019.20 GTİP’li Ventilatör devreleri),
– 9018.90.60.00.00 GTİP’li Hasta devreleri (Anestezi/Ventilator devresi),
– 9018.39 GTİP’li IV Kanül, 90.18, 90.19 GTİP’li Entübasyon Tüpleri,
– 9018.19.10.00.00 GTİP’li Yoğun Bakım Monitörlerinin

İhracı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ön iznine bağlanmıştır.

25 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 23/03/2020 tarihli 53433361 sayılı “Taşıtlar-Süre Uzatımı-Korona virüs Salgını” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını nedeniyle geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi ve geçici ihracat işlemlerinde süre uygulamasına ilişkin olarak gümrük idarelerince herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın süre uzatımı yapılması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda;

 • Geçici ithalat rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi, hariçte işleme rejimi veya geçici ihracat kapsamında gümrük idaresince verilen izin süresi, 01.02.2020 tarihi veya sonrasında dolan eşya için, yükümlü tarafından herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmaksızın izin süre sonu, 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. 01.02.2020 tarihi itibariyle sürenin aşıldığı durumda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır.
 • Geçici ithalat rejimi kapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde bulunan ticari ve kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından yurtta kalma süresi 01.02.2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, herhangi bir başvuru aranmaksızın 30.06.2020 tarihi olarak belirlenir. Yurtta kalma süresinin 01.02.2020 tarihinden önce aşılmış olması durumunda, hak sahibi tarafından mücbir sebep veya beklenmeyen hale ilişkin bir gerekçe bildirilmemesi halinde aşılan süre dikkate alınarak müeyyide uygulanarak aynı tarih itibariyle süre uzatımı yapılır. İlgili taşıt takip programında süre uzatımlarına ilişkin açıklayıcı bilgiler girilir.

25 Mart 2020

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) tarafından Kapıkule ve Habur sınır kapılarında gerçekleştirilen taşımalarda yeni uygulamaya ilişkin bildirim yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında sınır kapılarında yapılan işlemlerde değişikliğe gidilmiş, sınır kapılarında yer alan korumalı alanlarda römork/sürücü değişimi yöntemi ile işlemler yürütülmektedir. Bu kapsamda UND tarafından Kapıkule ve Habur sınır gümrüklerinde sistemin işleyişine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.

25 Mart 2020

2286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 21/11/2016 tarihli 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan 6307.90.98.10.11 GTİP de yer alan Tıbbi Maskeler (bir kullanımlık) tanımlı eşyaya ilişkin “İthalat Rejim Kararına Ek Karar” da değişiklik yapılmıştır.

6307.90.98.10.11 GTİP de yer alan Tıbbi Maskeler (bir kullanımlık) ticari tanımlı eşyaya 2016/9548 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden %20 ilave gümrük vergisi uygulanmakta idi.

Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde oluşabilecek maske ihtiyacını karşılamak amacıyla 2286 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6307.90.98.10.11 GTİP de yer alan Tıbbi Maskeler (bir kullanımlık) ticari tanımlı eşya ilave gümrük vergisi uygulaması kapsamından çıkartılmıştır.

25 Mart 2020

2285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 06/12/2018 tarihli 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 9019.20.00.00.18 GTİP de yer alan Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları – Cihazlar tanımlı eşyaya ilişkin “İthalat Rejim Kararına Ek Karar” da değişiklik yapılmıştır.

9019.20.00.00.18 GTİP de yer alan Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları – Cihazlar ticari tanımlı eşyaya 416 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına istinaden %13 ilave gümrük vergisi uygulanmakta idi.

Covid-19 salgını sebebiyle ülkemizde oluşabilecek ihtiyacı karşılamak amacıyla 2285 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 9019.20.00.00.18 GTİP de yer alan Ozonoterapi, oksijenoterapi, aeroterapi, suni teneffüs veya diğer terapik teneffüs cihazları – Cihazlar ticari tanımlı eşya ilave gümrük vergisi uygulaması kapsamından çıkartılmıştır.

25 Mart 2020

2284 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/12/1995 tarihli 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalat Rejim Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi (Ek-1)” e Dökme Etil Alkol tanımlı eşya eklenmiştir.

Nihai kullanımı nedeniyle belirlenen bazı eşyanın, öngörülen amaçlarla kullanılması halinde gümrük vergisi alınmamakta veya normalde uygulanan gümrük vergisi oranından daha düşük vergi oranı uygulanabilmektedir.

2207.20.00.10.13 GTİP de sınıflandırılan “Dökme Etil Alkol” tanımlı eşya nihai kullanım kapsamına alınmış olup, söz konusu eşyanın “Kolonya ve Dezenfektan” üretiminde kullanılması halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanacaktır.

Normal şartlarda “Dökme Etil Alkol” tanımlı eşyaya genel olarak %10 gümrük vergisi uygulanmaktadır.

24 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2020 tarihli 53406947 sayılı “Korona virüs Tedbirleri-Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul ve Varış Öncesi Gümrükleme” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kritik eşyanın gümrük işlemlerinin hızla yapılabilmesi için, ikinci bir talimata kadar belirlenen eşyalara ilişkin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden yararlanma taleplerinin, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin 3. maddesinin (a) ila (c) bentlerinde belirtilen eşyadan olup olmadığına bakılmaksızın karşılanması ve eşyanın varış öncesi gümrükleme kolaylığından faydalandırılması gerektiği bildirilmiştir.

24 Mart 2020

Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2020 tarihli 214663 sayılı “Vezne İşlemleri” konuyu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler kapsamında Gümrük Saymanlık Müdürlüklerinden vezne tahsilatı ile Gümkart ödemelerinin 10.04.2020 tarihine kadar durdurulduğu bildirilmiştir.

Gümrük işlemlerine ilişkin ödemelerde özel bankalar ile yapılan protokollerin geçtiğimiz günlerde iptal edildiği göz önünde bulundurularak işlem yapılması tavsiye edilmektedir.

23 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2020 tarihli 53406969 sayılı “Korona virüs Tedbirleri-Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları” konuyu yazı yayımlanmıştır.

Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvuru sürecinde bulunan veya sertifika sahibi firmalar tarafından yapılacak aşağıdaki işlemlere ilişkin süreler 19.03.2020 tarihi itibariyle ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur.

 •          Şirket birleşmesi veya devri olması halinde buna ilişkin bildirim süreleri,
 •          YYS başvurularına ilişkin revize çalışma süreleri,
 •          Müfettiş yerinde inceleme sürecine ilişkin süreler,
 •          Adres, vergi numarası, ticaret sicil ilişkin bildirim süreleri,
 •          Tesis eklenmesinin bildirimine ilişkin süreler,
 •          Götürü teminat işlemlerine ilişkin süreler,
 •          Yıllık Faaliyet Raporunun yazım süresi olan 3 aylık süre,
 •          YYS kapsamı yetki ve izinlere ilişkin ön inceleme süreleri,

23 Mart 2020

Cumhurbaşkanlığı tarafından 22/03/2020 tarihli 2020/4 sayılı “Covid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler” konulu genelge yayımlanmıştır.

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu personelinin çalışma düzenine ilişkin 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlanmıştır.

Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.

20 Mart 2020

İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 20/03/2020 tarihli 31429883-451.01 sayılı “Mücbir Sebep/ Ek Süre Onayı” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını sebebiyle birçok ülkede sınır kapılarından geçişler, uçuşlar ve seyahatler yasaklanmış veya kısıtlanmış, bu durum ithalatçı ülkelerce konulan ithalat yasakları ile aynı sonucu doğurmuştur. Bu durum sebebiyle, Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat ve ihracat işlemi yapan firmalara mücbir sebep gerekçesi ile ek süre verilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Bu kapsamda;

18.03.2020 tarihinden önce düzenlenmiş/kullanılmış,

 •          İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine,
 •          İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış vergi resim harç istisnası belgelerine ve belgesiz ihracat kredilerine,
 •          İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış D3 kodlu dahilde işleme izin belgelerine,

Süre sonundan itibaren belirlenen sürelerde ilgili mercilere başvurulması ve taleplerin uygun görülmesi halinde 6/12 aya kadar ek süre verilmesi uygun görüldüğü bildirilmiştir.

19 Mart 2020

Koronavirüs Tedbirleri kapsamında gümrük idarelerinin çalışma düzeninde değişiklik yapılmıştır.

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler neticesinde temasın en aza indirilmesi amacıyla gümrük idarelerinin çalışma düzeninde değişiklikler yapılmış olup, alınan tedbirlere istinaden yeni çalışma düzeni aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmektedir.

 • Genel olarak çalışan memur sayıları azaltılmış, dönüşümlü çalışmaya geçilmiş ve her serviste bir veya iki tane nöbetçi memur olacak şekilde işlemlere devam edilmektedir.
 • Gümrük işlemleri ile bağlantılı hizmet veren kurumlarda da aynı çalışma düzenine geçildiği için işlemlerde aksamalar görülmektedir. (Örneğin; İstanbul ve Kocaeli tarım il müdürlüklerinde görevli mühendisler onay işlemlerini evlerinden online olarak vermekte belirlenen günlerde analiz dosyalarını almak üzere idareye gelmektedirler. Numune alımı sadece belirlenen günlerde yapılacaktır.)
 • Birçok gümrük idaresinde gerekli hijyen kurallarına riayet edildiği gözlemlenmiş olup, mükelleflerin de bu kurallara riayet etmesi beklenmektedir.
 • Gerek hijyen gerek sosyal mesafenin korunması amaçlı olarak mükelleflerin servislere erişimine bazı kısıtlamalar getirilmiş, giriş çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaya başlanılmış veya tümden yasaklanmıştır.
 • Evrakların belirlenen bir yere bırakılması sonrasında görevli memurun oradan alması şeklinde bir çalışma düzenine geçilmiştir. Dolayısıyla memurlar ile doğrudan iletişim imkanları bir hayli zorlaşmıştır.

18 Mart 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2006/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT 2020/5) yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülkemizin ihtiyaçları kapsamında Etil Alkol, Kolonya, Dezenfektan vb. tanımlı ürünler ihracı kayda bağlı mallar listesine eklenmiştir.

İhracı kayda bağlı mallar listesine aşağıdaki şekilde ekleme yapılmıştır.

 •          Etil Alkol [GTP: 22.07 (GTİP: 2207.20.00.10.15 ve GTİP: 2207.20.00.90.15 hariç), GTİP: 2208.90.91.10.00, 2208.90.91.90.00, 2208.90.99.10.00, 2208.90.99.90.00]
 •          Kolonya (GTİP: 3303.00.90.00.11)
 •          Dezenfektan (GTİP: 3402.90.10.00.12, 3808.94.10.00.00, 3808.94.20.00.00, 3808.94.90.00.19, 3808.94.90.00.11, 2905.12.00.00.12)
 •          Hidrojen Peroksit (GTP: 28.47)
 •          Yalnız Meltblown Kumaş (GTP: 56.03)

Söz konusu ürünlere ilişkin gümrük beyannameleri, ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince, Ticaret Bakanlığının (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınmasını müteakip kayda alınacaktır.

17 Mart 2020

Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 17/03/2020 tarihli 53291166 sayılı “Covid-19 Tedbirleri” konuyu yazı yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları doğrultusunda; COVID-19 salgının kaynağına ilişkin bilgiler netlik kazanıncaya kadar, başlamış işlem niteliğindekiler hariç olmak üzere,

Hangi amaçla olursa olsun tüm ülkelerden gelen, egzotik hayvanlar ile omurgasızlar, amfibik hayvanlar, köpek, kedi, gelincik, süsü balıkları, sürüngen, kemirgen, evcil tavşan ve tüm kuşların yolcu beraberi veya ticari kapsamda ülkeye girişleri Tarım ve Orman Bakanlığınca askıya alınmıştır.

05 Mart 2020

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarında önlemler alınmıştır.

Ülkemize komşu ülkelerdeki vakalar sebebiyle Koronavirüs salgınına karşı önlemler alınmakta ve bu durum sınır kapılarının tek taraflı veya karşılıklı olarak kapatılması şeklinde ortaya çıkmaktadır.

İran sınırı 23 Şubat 2020 tarihinde karşılıklı olarak kapatılmıştır.

Gerek Sağlık Bakanlığı’nın, gerekse de Ticaret Bakanlığı’nın resmi internet sayfalarında herhangi bir duyuru paylaşılmamış olsa da Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin Sağlık Bakanlığından edindiği bilgiye göre; Türkiye ile Irak arasındaki sınır kapıları da COVID-19 yani Yeni Koronavirüs hastalığına karşı alınan tedbirler kapsamında ikinci bir emre kadar kapatılmıştır.

Buna göre;

 • Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan, sadece daha önce çıkış yapmış Türk vatandaşlarımızın ve araçlarının girişine izin verilecek, bunların girişleri Sağlık Bakanlığının kapılarımızda almış olduğu önlemlerle eşgüdümlü olarak gerçekleştirilecektir.
 • Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan sadece Irak veya üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışlarına izin verilecek, dönüşlerinde girişlerine izin verilmeyeceği kendilerine bildirilecektir.
 • Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan Türk vatandaşlarının çıkışlarına izin verilmeyecektir.
 • Irak’a açılan gümrük kapılarımızdan tıbbi malzeme veya insani yardım malzemesi taşıyan Türk vatandaşları ve araçlarının işlemleri sınırda konteyner değişimi suretiyle yapılacaktır. Bahse konu malzeme taşıyan Irak veya üçüncü ülke vatandaşlarının ve araçlarının çıkışlarına kendilerine geri dönüşlerinde izin verilmeyeceğinin bildirilmesi suretiyle izin verilecektir.

04 Mart 2020

Ticaret Bakanlığı tarafından İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 96/31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2020/4) yayımlanmıştır.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında ülkemiz ihtiyacı eşyaların yurtdışına ihracını önlemek amacıyla “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” ve “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamındaki maske, tulum, önlük, gözlük ve eldiven tanımlı ürünler İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesine eklenmiştir.

Söz konusu ürünlerin ihracatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun iznine tabi olacaktır.

09 Şubat 2020

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 07/02/2020 tarihli 477303 sayılı “Çin Halk Cumhuriyeti’nde Görülen Coronavirüs Salgını” konulu yazı yayımlanmıştır.

Covid-19 salgının ülkemize girmemesi için alınan tedbirler kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nden gelen canlı/cansız hayvansal ürünler ve yan ürünlerin ithalatının durdurulmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA bir basın açıklaması yapmış ve hayvan kaynaklı olası bir bulaşımın önlenmesi adına, Çin’den her türlü canlı-cansız hayvan, hayvansal ürünler ve yan ürünlerinin ithalatını geçici bir süreyle durdurulması kararı alındığını ifade etmiştir.

01 Şubat 2020

Çin Halk Cumhuriyeti’nden yapılan Tarım Ürünleri ithalatının ikinci bir emre kadar durdurulması kararı alınmıştır.

Covid-19 salgınının tüm dünyada yayılmaya başladığı günlerde ülkemizde alınan ilk tedbir Çin menşeli tarım ürünlerinin ithalatının durdurulması olmuştur.

Konu ile ilgili İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölge Müdürlüğü tarafından 06/02/2020 tarihli 52071523 sayılı “Çin Halk Cumhuriyeti’nden Gelen Hayvansal ve Tarımsal Ürünler” konulu yazı yayımlanmıştır.


Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlendi *

İletişim

E-Mail

export@exportlojistik.com

Santral

+90 850 550 25 06

Mobil/Whatsapp

+90 541 552 25 06 / +90 533 692 19 90

Yandex.Metrica